Partnere

NATO Building Integrity (BI) programme

NATOs Building Integrity (BI) team er en av SIFS’ nærmeste samarbeidspartnere. BI-teamet er utøvende organ og programleder for NATOs BI program. Teamet samarbeider med NATOs medlemsstater, partnere, internasjonale organisasjoner og representanter for sivilsamfunnet. Programmet er et ledd i et langsiktig arbeid for å fremme bevissthet om og forståelse av de negative effektene korrupsjon kan ha på forsvarssektoren.

Utdanning og trening er viktige elementer i BI-programmet. Siden 2012 har kompetanse- og kapasitetsbygging på individ- og institusjonsnivå vært et element i NATOs utdannings- og treningsplan. Planen beskriver hvilke krav som stilles til BI-trening for deltakere i militære operasjoner. En rekke BI-kurs blir holdt både i regi av NATO, og av landene som deltar i BI-programmet. De er åpne for både sivilt og militært personell.

SIFS har påtatt seg rollen som Department Head for utdanning og trening i BI-programmet. Det betyr at vi har ansvar for å omsette NATOs formelle krav til konkrete utdannings- og treningsmål, med fokus på individuell utdanning og institusjonsbygging. I dette ligger et ansvar for å omsette BI-krav og relaterte programmer til konkrete utdannings- og treningsmål, moduler og kurs.

>> Les mer

Transparency International UK

Transparency International (TI) er en globalt ledende, uavhengig organisasjon med korrupsjonsbekjempelse som hovedformål. Arbeidet skjer gjennom over hundre lokale avdelinger, med hovedsete i Berlin. TI er også representert med en egen avdeling i Norge. TI arbeider med å øke forståelsen for korrupsjonens ødeleggende virkning på samfunnet. Organisasjonen samarbeider med lokale styresmakter, næringslivet og sivilsamfunnet i utvikling og innføring av effektive tiltak, metoder og verktøy for korrupsjonsbekjempelse.

TIs forsvars- og sikkerhetsprogram (Defence and Security Programme)
Transparency International UK (TI-UK) i London leder TIs Defence and Security Programme (TI-DSP). Programmets målsetning er større åpenhet og reduksjon av korrupsjon i forsvars- og sikkerhetssektoren. TI-DSP er hovedleverandør av kompetanse og rådgivning til UK Defence Academy’s Building Integrity Programme. Dette programmet skal sikre kapasitetsbygging innen integritet, samt bidra til å spre kunnskapen om korrupsjon og tiltak for å møte denne trusselen innen forsvars- og sikkerhetssektoren i prioriterte land. Les mer om dette i Building Stability Overseas Strategy (BSOS).

Samarbeidet med norsk forsvarssektor
TI-DSP har et tett og godt samarbeid med det norske forsvarsdepartementet (FD) og bidrar med rådgivning overfor det norske integritetsbyggingsprogrammet. SIFS har etter oppdrag fra FD ansvar for å realisere prioriterte deler av dette programmet. TI-DSP er derfor en viktig samarbeidspartner for SIFS.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT– støtter fornyelsen av norsk offentlig sektor med rådgivning om effektivisering innen offentlige anskaffelser, ledelse, organisering og digital forvaltning. Difi bidrar med ekspertise innen disse fagområdene gjennom egne programmer – både nasjonalt og internasjonalt.

Difi har siden 2012 støttet Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet med behovsanalyser i forkant av integritetsbyggingsprosjekter i ni sørøsteuropeiske land. Målet med kartleggingen har vært å identifisere risiko for korrupsjon og uetisk adferd innen forsvarssektoren i Albania, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Makedonia, Montenegro, Kosovo, Romania og Serbia. Prosjektet skjer i samarbeid med SIFS og Transparency International.

Å utvikle integritet og redusere korrupsjon er viktige elementer i bygging av demokratiske institusjoner etter rettstatens prinsipper. Korrupsjon er ikke forenlig med demokratisk styresett og bidrar til å undergrave offentlig sektors gjennomføringsevne. Den svekker også staters evne til å opprettholde en effektiv forsvars- og sikkerhetssektor. I tillegg fører korrupsjon til en reduksjon av tillit og tiltro til forsvarsmakten generelt.

Forsvarssektoren har tradisjonelt hatt eksklusiv tilgang på gradert informasjon, og vært forbundet med en hemmelighetskultur. Den har hatt en relativt lukket, men disiplinert organisasjon der prosesser av stort økonomisk omfang regelmessig har blitt gjennomført med begrensede muligheter for offentlig innsyn. I mange land har disse forholdene gjort forsvars- og sikkerhetssektoren utsatt for administrativ og politisk usunn praksis, der korrupsjon, maktmisbruk og i enkelte tilfeller organisert kriminalitet har fått innpass.

NATO har siden oppstarten i 1949 lagt vekt på at alliansen skal være tuftet på grunnleggende verdier, som troen på individets frihet, demokrati, menneskerettigheter, samt lov og rett. NATO forventer at framtidige medlemsland etterlever disse grunnleggende prinsippene. Svak integritet og problemer med korrupsjon i forsvarssektoren har den senere tid fått økt aktualitet. Etableringen av et program for å imøtegå utfordringene er blitt et satsingsområde, både for Norge og NATO.

Defence Academy of the United Kingdom

The Defence Academy of United Kingdom(UK DA) er ansvarlig for høyere utdanning og kursing for militært- og sivilt personell i den britiske forsvarssektoren. Utdanningen skjer på alle nivåer innen ledelse, stabsfunksjoner, virksomhetsstyring, anskaffelser og teknologikunnskap. Et betydelig antall utenlandske studenter drar også nytte av utdanningstilbudet og kursprogrammet ved akademiet.

UK DA består av følgende enheter:

  • The Royal College of Defence Studies
  • The Joint Services Command and Staff College
  • The College of Management and Technology
  • The Armed Forces Chaplaincy Centre
  • The International Engagement Group (IEG), som omfatter the National School of Government International and Defence Engagement

I det multilaterale samarbeidet om integritetsbygging har International Engagement Group (IEG) en spesiell rolle, med ansvar for utvikling og implementering av Building Integrity UK (BI UK) programme. Dette programmet støttes av Transparency International UK (TI UK) gjennom deres Defence and Security programme (TI-DSP).

Samarbeidet med Norge
Høsten 2013 etablerte Storbritannia og Norge et bilateralt samarbeid for videreutvikling av BI som disiplin i en bredere sikkerhets- og forsvarssammenheng. Både Storbritannia og Norge er ledernasjoner i NATOs BI program, og det bilaterale samarbeidet har vist seg å være svært nyttig og gjensidig forsterkende. SIFS støtter spesielt UK DA i utviklingen av fagplaner, pensum og individuell utdanning og trening innen tre områder

  • BI i pågående operasjoner
  • BI i fremtidige operasjoner
  • Institusjonsbygging

DCAF

The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces – DCAF – er en sveitsisk stiftelse som har som oppgave å støtte det internasjonale samfunnet i å utvikle godt styresett og reformer innenfor sikkerhetssektoren. Senteret tilbyr rådgivning og praktisk støtte til land som ønsker det, innbefattet utvikling av normer og standarder, skreddersydd forskning innenfor definerte politikkområder, samt identifisering av gode praktiske løsninger og anbefalinger som fremmer demokratisk styring av sikkerhetssektoren.
DCAF har bidratt til tiltak for økt åpenhet og ansvarlighet innenfor sikkerhetssektoren siden 2001, med særlig fokus på Sørøst-Europa og land som tidligere var en del av Sovjetunionen. DCAFs programmer knyttet til åpenhet og demokratisk ansvar har som mål å bidra med gode verktøy som fremmer godt styresett innenfor ressursstyring, anskaffelser og politikkutvikling.
Siden 2007 har DCAF samarbeidet med NATOs PfP-program og andre partner organisasjoner innen rammen av NATOs Building Integrity Programme, både når det gjelder kapasitetsbygging og kunnskapsutvikling.
Andre samarbeidsplattformer inkluderer NATOs Partnership Action Plan on Defence Institution Building (PAP-DIB) og Consortium of Defence Academies som er en del av Partnerskap for fred (PfP).
For ytterligere informasjon, se her.

Norge
Norge ble medlem av DCAFs Foundation Council i 2002 og har de senere år støttet DCAFs programmer om Gender and Security Governance i Vest-Afrika og senterets arbeid i Sørøst-Europa knyttet til demokratisk ansvar, parlamentarisk oversikt, reform innenfor justissektoren og reform innenfor sikkerhetssektoren.
I tillegg har DCAF i over et tiår samarbeidet med Stortingets EOS-utvalg om demokratisk ansvar innenfor etterretningsområdet. Det er her blitt produsert materiale som gir økt kunnskap om kontroll og ansvar innenfor etterretningssektoren, og det har vært gjennomført tiltak for kompetanse- og kapasitetsutvikling på dette området.
Norge er også medlem av styret for ISSAT (International Security Sector Advisory Team) og har trukket på ISSATs kompetanse i prosjekter i Europa, Asia og Afrika.
Siden 2015 har DCAF og SIFS styrket sitt samarbeid på saksfelt og i geografiske områder av felles interesse, innbefattet integritetsbygging, forsvarsreform og anti-korrupsjon.