Om SIFS

Senter for integritet i forsvarssektoren ble opprettet av Forsvarsdepartementet i 2012.

SIFS samarbeider med norsk forsvarssektor om å bygge kompetanse og øke bevisstheten rundt integritet og anti-korrupsjon. Vi har også en sentral rolle i NATOs integritetsprogram, hvor vi har ansvar for å kvalitetssikre utdanning og trening innenfor dette området.

Kompetanseheving, gjennom kurs og annen utdanning, er en viktig del av vårt arbeid. Senterets ansatte har lang erfaring innenfor sikkerhetssektorreform, internasjonalt forsvarssamarbeid, sikkerhets- og forsvarspolitikk, forskning og formidling. Sammen med våre samarbeidspartnere driver vi prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

SIFS ligger i Oslo sentrum, sammen med Forsvarsdepartementet.

 

Rådet for integritet i forsvarssektoren

Akershus festning

Akershus festning

Akershus festningAkershus CastleSIFS er underlagt Forsvarsdepartementet og rapporterer direkte til sjefen for Avdeling for økonomi og styring (FD III). For å involvere hele den norske forsvarssektoren og trekke på
kompetansen og erfaringene i alle de aktuelle forsvarsinstitusjonene, er det blitt opprettet et eget Råd for integritet i forsvarssektoren. Rådet møtes to ganger i året for å diskutere SIFS’ virksomhet og prioriteringer.

Rådet for integritet i forsvarssektoren har en rådgivende funksjon og har følgende oppgaver:

  • Bidra til å sette overordnede prioriteringer for utvikling av godt styresett gjennom integritetsbygging og anti-korrupsjonsarbeid
  • Gi råd med hensyn til ambisjonsnivået for senteret
  • Gi råd med hensyn til de årlige planene for senteret
  • Gjennomgå de årlige rapportene
  • Være et forum for faglige diskusjoner
  • Gi råd med hensyn til viktige veivalg for senteret

Rådet ledes av sjefen for FDs Avdeling for økonomi og styring. Medlemmer er representanter for alle FDs avdelinger, direktøren for Institutt for forsvarsstudier, dekan ved Forsvarets høgskole, Forsvarsstabens koordinator for sikkerhetssektorreform, så vel som representanter fra Utenriksdepartementet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarsbygg og Fellesoperativt hovedkvarter.

 

Integritetsarbeid i norsk forsvarssektor

Det siste tiåret har det vært stadig større fokus på integritetsarbeid i forsvarssektoren. Det har blitt utviklet etiske grunnregler for forsvarssektoren, e-læringsprogram om holdninger, etikk og ledelse (HEL), og det er etablert interne varslingssystemer. Anskaffelsesreglementet for Forsvaret er revidert og oppdatert på lik linje med lov og forskriften om offentlige anskaffelser.

Norge oppnådde relativt gode resultater i Transparency Internationals anti-korrupsjonsrapport fra 2015. Rapporten påpekte imidlertid flere områder for forbedring. Arbeidet for å bygge integritet og forhindre korrupsjon er en kontinuerlig prosess i Forsvarsdepartementet, i Forsvaret, og i norsk forsvarsindustri. Dette er et område hvor vi alle kan bli bedre, har forsvarsministeren tidligere slått fast. Ingen er immune mot risikoen for korrupsjon.

 

MANDAT SIFS

SIFS, Senter for integritet i forsvarssektoren, ble etablert 1. september 2012. Senteret skal være sektorovergripende kompetansesenter for arbeidet med fagområdet godt styresett, herunder integritetsbygging og anti-korrupsjon. SIFS skal jobbe nasjonalt og internasjonalt og innenfor offentlig og privat sektor. Senteret skal jobbe både på sivil og militær side, og skal i sitt arbeid fokusere på etablering av forebyggingsmekanismer snarere enn reaktive tiltak.

SIFS skal markere Norge internasjonalt som ledende nasjon i dette arbeidet.

Senteret skal innenfor sitt fagområde gi råd til hele forsvarssektoren. SIFS skal etter invitasjon også gi policyråd gjennom prosjekter med andre lands myndigheter.

SIFS er underlagt FD. FD III utøver administrativ styring av senteret gjennom styringsdialogen. Rådet for integritet i forsvarssektoren, ledet av sjef FD III, gir anbefalinger om blant annet prioriteringer. Senteret er innenfor fagområdet godt styresett faglig uavhengig.

SIFS internasjonale hovedoppgave er å ivareta rollen som fagansvarlig (Department Head) for NATOs Building Integrity program (BI). Dette innebærer blant annet at SIFS bistår NATO i å utarbeide pensum (reference curriculum) for BI. I tillegg oppdaterer senteret NATOs BI kurskatalog, som gir en oversikt over eksisterende kurs- og treningstilbud innenfor fagdisiplinen. SIFS er fagansvarlig for oppfølgingen av NATOs utdannings- og treningsplan innenfor BI. Senteret skal samarbeide med BI teamet i NATO hovedkvarteret. SIFS skal arrangere NATO BIs disiplinkonferanse. Formålet med konferansen er å se sammenhengen mellom treningsbehov som er spesifisert i NATOs utdanning- og treningsplan, og eksisterende tilbud. I tillegg skal SIFS lede arbeidet med behovsanalyser, akkrediteringer av nye kurs, samt godkjenning og videreutvikling av eksisterende kurs- og treningstilbud. SIFS støtter norsk lederrolle for BI i NATO gjennom aktiv rådgivning for implementeringen av NATO BI Policy.

Til hjelp i dette arbeidet internasjonalt skal SIFS vedlikeholde nettverk og velge samarbeidspartnere.

SIFS nasjonale hovedoppgave er å bidra til integritetsbygging og anti-korrupsjonsarbeid. Dette skal gjøres utfra norske sikkerhets- og næringspolitiske vurderinger, herunder industripolitiske. Med fokus på optimal operativ evne skal SIFS gi råd til Forsvaret om integritet og anti-korrupsjonsforståelse i militære operasjoner.

Næringspolitiske vurderinger vil fokusere på hvor norsk industri opererer eller har markedsmuligheter, og hvor senteret kan bidra til at korrupsjonsrisikoen i landet reduseres.

For å sikre utviklingen av dette arbeidet skal SIFS ha et aktivt samspill med norske og internasjonale forsvarsleverandører og deres interesseorganisasjoner.

Hovedbidraget skal være en toårlig risikoanalyse som presenteres for forsvarssektoren og industrien. Analysen skal fokusere på grensesnittet mellom sektoren og industrien. Risikoanalysen skal annet hvert år presenteres på INFO/ERFA-konferansen. SIFS skal ha en uavhengig rolle i utarbeidelsen av analysen. Analysen blir offentliggjort.

SIFS skal annethvert år også gjennomføre en analyse av kvaliteten på utvalgte områder av styresett (HRM, åpenhet, anskaffelser, habilitet, [finansiell håndtering] i forsvarssektoren.