Anskaffelser i forsvarssektoren

Bilde av Norges Lover. Foto: Arne Flaaten/FMS

Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren (ARF) er en intern instruks utarbeidet av Forsvarsdepartementet. ARF kommer til anvendelse på alle anskaffelser til forsvarssektoren.

ARF er ikke et selvstendig anskaffelsesregelverk, men gjelder i tillegg til lov om offentlige anskaffelser (LOA) med tilhørende forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) og forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA). Dette innebærer blant annet at anskaffelser til forsvarssektoren som hovedregel skal følge LOA, FOA og FOSA, avhengig av hva som skal anskaffes.

Når anskaffelsen har en anslått verdi på de til enhver tid gjeldende terskelverdier som følger av FOA og FOSA, skal anskaffelsen kunngjøres i markedet med like muligheter for tilbyderne. For sentrale statlige etaters vare- og tjenestekjøp er terskelverdien for nasjonal kunngjøring p.t. NOK 500.000,- eks. mva., mens terskelverdien for internasjonal kunngjøring er NOK 1.000.000,- eks. mva. etter FOA, og NOK 3.200.000,- eks. mva. etter FOSA. For bygg- og anlegg er terskelverdien p.t. NOK 40.000.000,- eks. mva.

ARF skal sørge for at anskaffelser til forsvarssektoren foretas på en forsvarlig måte, og at anskaffelsene er i tråd med prinsippene om konkurranse, likebehandling og gjennomsiktighet. I enkelte tilfeller gir EØS-avtalen artikkel 123 EFTA-statene mulighet på nærmere vilkår å iverksette tiltak som bryter med disse prinsippene. Dette vil særlig være tilfeller som angår produksjon av eller handel med våpen, ammunisjon og krigsmateriell.

ARF vektlegger i stor grad etikk og gjennomsiktighet i anskaffelser til forsvarssektoren. Alle anskaffelser med terskelverdi på over NOK 100.000,- eks. mva. skal dokumenteres i egen protokoll, og samtlige i forsvarssektoren som arbeider med anskaffelser skal opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren.

Under følger en oversikt over etiske retningslinjer og krav som er implementert i ARF.

Kapittel 2. Etiske retningslinjer og generelle krav til saksbehandlingen

§ 2-1. Generelt
Ansatte i forsvarssektoren skal opptre i samsvar med god forretningsskikk og sikre en høy forretningsetisk standard i sin saksbehandling i alle faser i anskaffelsesprosessen.

§ 2-2. Etiske retningslinjer
(1) Det er den enkeltes ansvar å etterleve de etiske reglene. Sjefer har et særlig ansvar som kulturbærere og rollemodeller. Sjefer har også ansvar for at den enkelte medarbeider har kjennskap til de spesifikke etiske retningslinjer som finnes i etatene, og til å reagere ved brudd på disse.
(2) Med ansatte i forsvarssektoren menes i denne bestemmelsen både ansatte i og innleid personell (herunder konsulenter) til forsvarssektoren.
(3) Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren fremgår av vedlegg 1.
(4) Forsvarssektorens ansatte skal etterleve de til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer for forsvarssektoren og etiske retningslinjer for statstjenesten. Forsvarssektorens ansatte kan pålegges karantenebestemmelser i den enkelte arbeidsavtalen.

§ 2-13. Korrupsjon
Med hjemmel i straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10 § 276a, jf. § 276b, og § 276c, er korrupsjon og påvirkningshandel straffbart. Korrupsjon foreligger når ansatte i forsvarssektoren for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning sin stilling, verv eller oppdrag. Korrupsjon foreligger også når ansatte i forsvarssektoren gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning sin stilling, verv eller oppdrag. Straffen for korrupsjon er bøter eller fengsel inntil 3 år. Straffen for grov korrupsjon er fengsel inntil 10 år.

Kapittel 3. Etisk handel og sosialt ansvar

§ 3-1. Etisk handel og sosialt ansvar
(1) I enhver anskaffelse til forsvarssektoren som er over EØS- terskelverdiene, skal det fremgå av kontraktsvilkårene at leverandøren og underleverandører skal opptre i samsvar med grunnleggende krav til etisk handel og sosialt ansvar, herunder nasjonal lovgivning, FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner.

§ 3-2. Samfunnsansvar – korrupsjonsforebygging
Ved enhver anskaffelse til forsvarssektoren som har en antatt verdi på over den til enhver tid gjeldende nasjonale terskelverdi for kunngjøring, skal anskaffende myndighet stille som kontraktsvilkår at leverandøren har iverksatt tiltak eller har systemer i sin virksomhet som skal forebygge korrupsjon og påvirkningshandel.

Utdrag fra kommentar: Tiltak eller system som leverandøren kan vise til å ha iverksatt i sin virksomhet kan være etablering av internkontroll, utarbeidelse av etiske retningslinjer, opprettelse av varslingskanal og lignende, og som minimum går ut på å forebygge korrupsjon og påvirkningshandel.

Kapittel 4. Etisk egenerklæring for leverandører

§ 4-1. Etisk egenerklæring for leverandører til forsvarssektoren
(1) Ved enhver anskaffelse til forsvarssektoren som har en antatt verdi på over den til enhver tid gjeldende nasjonale terskelverdi for kunngjøring, skal Etisk egenerklæring for leverandører til Forsvarsdepartementet med underliggende etater vedlegges forespørselen/konkurransegrunnlaget, eller tilsendes leverandøren i god tid før tilbudsinnlevering.

Kapittel 13. Kvalitetssikring

§ 13-9. Ansvar for underleverandører
I kontrakten skal det stilles krav til leverandøren om å avtalefeste med sine underleverandører kvalitetssikringskrav som er i samsvar med kravene anskaffelsesmyndigheten har stilt til leverandøren. Leverandøren er ansvarlig for kvalitetssikringen hos sine underleverandører og verifikasjon av kravoppfyllelse.