Kommunal- og moderniseringsdepartementet utga i slutten av januar 2019 retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk.

Kjernen i retningslinjene er sju embetsplikter. Ingen er nye, men i dette heftet er de samlet og lett tilgjengelige.

Alle pliktene berører integritet, og flere går til selve kjernen av hva integritet i offentlig forvaltning dreier seg om.  Disse pliktene går også til mye av kjernen av integritetsbygging i forsvarssektoren, og Forsvarsdepartementet har da også bidratt i prosessen med å utarbeide retningslinjene.

Væpnede styrker er statens ultimate maktmiddel, og det er derfor ekstra viktig at de er under betryggende kontroll og styring. Embetsplikter som lovlighet, sannferdighet, åpenhet samt god styring og ledelse kan derfor ses som kritisk avgjørende nettopp i forsvarssektoren.

Her er lenke til saken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/syv-plikter-for-embetsverket/id2627073/