In 2014, the Norwegian Defence Joint Operational Doctrine (Forsvarets Fellesoperative Doktrine– FFOD) included a paragraph (para 02127) on integrity and TACC (Transparency, Accountability and Counter Corruption). This was a milestone achievement since integrity/TACC in full was made a requirement to meet for the operational trainers, educators and operators. According to Transparency International Defence and Security (TI DS) Government Defence Index on corruption risks in defence, one of the traditional shortfalls in defence systems across the globe, was a lack of mentioning of integrity/TACC in cornerstone documents like operational doctrines. By including this topic in the FFOD 2014, Norway as one of the lead nations of the NATO BI program, took responsibility for implementing integrity/TACC in national operational education and training. This responsibility has also been voiced by the Norwegian representative at various operational doctrine working group meetings within NATO.

In the new edition of the FFOD, due shortly, paragraph 02127 will remain with the same wording as in the previous FFOD, and furthermore expanded into para 05110 under Cyberwarfare label. As a consequence of the integrity/TACC focus in the FFOD, the Navy Doctrine (para 04063) and Air Doctrine (05042, 05043) both have paragraphs on integrity/TACC included. The revised land doctrine is currently in a drafting process. There is an expectation that this doctrine will include integrity/TACC as well, due to be launched late 2019.

The Norwegian language text in respective doctrines is as follows:

Joint Ops Doctrine (FFOD), para 02127: Deployerte styrkers integritet i samvirke med allierte, vertslandet og eksterne aktører vil i større eller mindre grad påvirke både evnen til å løse oppdrag og selve oppdragsløsningen. Spesielt i områder preget av svak statsdannelse og uryddige samfunnsforhold er det viktig at militære styrker er demonstrativt ryddige i samhandling både med representanter for statsmakten, private aktører og autoritetspersoner utenfor statsmakten (klan- og stammeledere). Samhandling med aktører i operasjonsområdet krever et tydelig etisk rammeverk, samt kultur- og samfunnsforståelse. De deployerte styrkene må selv ha slik kompetanse for at man ikke skal undergrave egne operasjoner ved å bli brukt i lokale maktkamper eller la seg fange inn i korrupsjon. Korrupsjon kan redusere en militær operasjons evne til å nå sine mål og vil også undergrave de politiske hensikter med operasjonen. Styrkene må derfor vise aktsomhet slik at de ikke bidrar til korrupsjon i sitt operasjonsområde og, der det er mulig, bidra til å avdekke og forhindre korrupsjon.

Cyber chapter, para 05110: Cybersikkerhet er en integrert del av fellesoperasjoner for å sikre at operasjonene og styrkene i minst mulig grad blir påvirket av cybertrusler. Dette omfatter defensive cyberoperasjoner og sikkerhetsovervåking i fred, krise og krig. Cybersikkerhet gjennomføres kontinuerlig for å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser. Hensikten er å sikre egne styrkers handlefrihet og operativ evne gjennom å beskytte konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet, autentisitet og sporbarhet i egen kontrollert CIS.

Maritime doctrine, para 04063: I FFOD (pkt 02122) pekes generelt på at deployerte norske styrkers integritet i samvirke med allierte, aktuelt vertsland og eksterne aktører vil kunne påvirke både evnen til å løse oppdrag, og selve oppdragsløsningen. Videre at samhandling med aktører i operasjonsområder utenlands krever et tydelig etisk rammeverk, samt kultur- og samfunnsforståelse. I oppdrag utenlands vil operasjoner kunne foregå i samvirke med eller i tilknytning til nasjoner og myndigheter med annet verdisett, og i en kontekst med nedsatte samfunnsfunksjoner. Også maritime styrker vil møte utfordringer knyttet til kontraktsinngåelse, bruk av lokalt ansatte og lokale ressurser, kontakt med lokale myndigheter, ressursforvaltning- og kontroll, håndheving av egne styrkers sikkerhet, og samvirke. Kontrakts- og avtaleinngåelse knyttet til eksempelvis levering av drivstoff, andre lokale anskaffelser, samt kjøp av tjenester må foretas etter gjeldende norsk og internasjonalt anerkjent regelverk og praksis. Nasjonal styrkesjef bør utarbeide og implementere retningslinjer (anti-korrupsjonsdirektiv) for operasjonen som støtter ivaretakelse av egne styrkers integritet. Styrkesjef eller avdelingssjef vil være ansvarlig for at personell er trent og innehar nødvendig kompetanse på området, og at undergitte er kjent med og etterlever krav til integritet.

Air Doctrine, para 05042: I forbindelse med internasjonale deployeringer, vil norske offiserer og spesialister kunne komme opp i situasjoner som utfordrer deres integritet. Disse utfordringene vil kunne påvirke opp-dragsløsningen. Slike utfordringer kan oppstå i samarbeid med allierte, styrker fra et vertskapsland eller andre aktører i et operasjonsteater. I internasjonale operasjoner må man påregne å samarbeide med personell fra andre kulturer med et annet verdisett enn vårt. Det er ikke usannsynlig at området man skal operere i har reduserte samfunnsfunksjoner. 
Air Doctrine, para 05043: Personellet vil kunne møte slike utfordringer i kontakt med lokale myndigheter og lokale leve-randører og i forbindelse med lokale anskaffelser og kjøp av tjenester av alle slag. Alt slikt skal foretas etter gjeldende norsk og internasjonalt regelverk og praksis. Norske styrker skal ha et særskilt øye for å unngå å bidra til korrupsjon i områder der det er en utfordring. Det er nasjonal styrkesjef sitt ansvar å utarbeide relevante retningslinjer for det nasjonale bidraget i operasjonen som sørger for at norske styrkers integritet opprettholdes. Sjefer på alle nivåer er ansvarlige for at deres personell innehar kompetanse på, er kjent med og etterlever kravene til integritet.